visbrain.io.path_to_visbrain_data

visbrain.io.path_to_visbrain_data(file=None, folder=None)[source][source]

Get the path to the visbrain_data folder.

Parameters:
folder : string | None

Folder name.

file : string | None

File name. If None, only the path to the visbrain_data folder is returned.

Returns:
path : string

Path to the file or to the visbrain_data.